מדיניות פרטיותמאחר שצוות אתר סינטייק (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים, החליט האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים, וכיצד משתמש האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 1. כללי

  בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר במספר הטלפון שלך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתבקש לפנות לטיפול. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, זמן מילוי השאלון, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 2. רישום לשירותים

  ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 3. מאגר המידע

  הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 4. השימוש במידע

  השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת :

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

  המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 5. דיוור ישיר אלקטרוני

  החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

  מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 6. מסירת מידע לצד שלישי

  החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תזין את פרטיך במודע בכדי שמטפל יצור אתך קשר, מידע זה יועבר למטפל המבוקש.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 7. Cookies

  אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 8. אבטחת מידע

  החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 9. זכות לעיין במידע

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

  פנייה כזאת יש להפנות אל contact@cintake.com

  בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 10. שינויים במדיניות הפרטיות

  באפשרותנו לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.